Obchodní podmínky zkoušek

Designed by slidesgo / Freepik

1. Přihláška

Účastníci zkoušek jsou povinni seznámit se se zkušebním řádem. Přihláškou ke zkoušce a zaplacením poplatku za zkoušku potvrzuje účastník, že se seznámil s prováděcími předpisy v aktuálním znění a že je uznává.
Zkušební řád a prováděcí předpisy naleznete u konkrétního popisu dané zkoušky.

2. Podmínky účasti na zkoušce

 1. Účast na zkoušce je nezávislá na navštěvování jazykového kurzu na Goethe-Zentrum Pardubice.
 2. Zkouška se koná pouze tehdy, pokud se na jeden termín a zkoušku přihlásí nejméně 5 zájemci.
 3. Přihlášky ke zkouškám se přijímají až po naplnění kapacity v daném termínu.
 4. Účastnit se zkoušky je možné pouze tehdy, pokud zájemce dodal přihlašovací formulář na Goethe-Zentrum Pardubice v daném termínu, tzn. do posledního dne lhůty pro přihlašování na danou zkoušku, a uhradil poplatek za zkoušku.
 5. Poplatek za zkoušku je možno uhradit v hotovosti, poštovní poukázkou nebo bankovním převodem. U bankovního převodu je rozhodující den, kdy byla částka připsána na účet Goethe-Zentra.
 6. Lékařská potvrzení o zvláštních potřebách účastníků zkoušek je nutno dodat Goethe-Zentru do posledního dne lhůty pro přihlašování na zkoušku.
 7. Informaci o začátku písemné zkoušky obdrží účastníci společně s potvrzením o přihlášení, přesnou dobu ústní zkoušky bude vyvěšena v den písemné zkoušky.

3. Obecné informace

 1. Účastníci se musí dostavit ke zkoušce včas. Pokud se účastník opozdí, nebude již vpuštěn do zkušební místnosti.
 2. Účastníci se musejí při všech částech zkoušky prokázat identifikačním průkazem (úředním dokumentem s aktuální fotografií).
 3. Účastníci si ke zkoušce přinesou vhodné psací potřeby tzn. propisovací tužku nebo pero.
 4. Během zkoušky je zakázáno používat mobilní telefony, elektronické přístroje, slovníky či jiné pomůcky. Výjimky upravují prováděcí předpisy pro účastníky se zvláštními potřebami.

4. Odstoupení od zkoušky

 1. Odstoupit od zkoušky je možné nejpozději 7 dní před termínem písemné zkoušky. Při odstoupení během této lhůty bude poplatek za zkoušku vrácen po odečtení správního poplatku ve výši 20%. Při odložení zkoušky na nejbližší možný termín se v rámci této lhůty správní poplatek neúčtuje. Odstoupení po této lhůtě je možné pouze ze zdravotních důvodů a je nutno předložit lékařské potvrzení.
 2. Odstoupení po započetí zkoušky není možné.
 3. Při zrušení termínu zkoušky pro malý počet uchazečů bude poplatek za zkoušku vrácen v plné výši. Na požádání je možno převést poplatek na pozdější zkušební termín.

5. Informace o výsledcích zkoušky / certifikát

 1. Certifikát s výsledkem zkoušky obdrží účastník poštou doporučeně během 4 týdnů po složení zkoušky na adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři.
 2. V případě neúspěšně složené zkoušky dostane účastník během 4 týdnů po zkoušce informaci o výsledcích na adresu uvedenou v přihlašovacím formuláři.

6. Možnost nahlédnout do materiálů

 1. Účastníci (u nezletilých v doprovodu jejich zákonného zástupce) mohou nahlédnout do částí zkoušky, v kterých neuspěli.
 2. Za tím účelem je nutno si dohodnout zvláštní termín v jazykové kanceláři.
 3. Při nahlížení nelze pořizovat výpisky, kopie ani opisy.

7. Opakování zkoušky

 1. Pokud účastník neuspěje v některé z částí zkoušky – písemné nebo ústní části –, je celá zkouška považována za neúspěšnou.
 2. Celou zkoušku lze opakovat bez omezení.
 3. Opakování zkoušky pouze v jedné její části, písemné nebo ústní, v případě, že se jedná o zkoušku, která není složena z jednotlivých modulů, není možné. U zkoušky složené z jednotlivých modulů existuje možnost jednotlivé moduly opakovat bez omezení. Blíže tuto skutečnost řeší zkušební řád.

8. Námitky

 1. Námitku proti výsledku zkoušky je možno podat dva týdny po oznámení výsledku zkoušky, a to písemně vedení Goethe-Zentra Pardubice.
 2. Námitku proti průběhu zkoušky je nutno podat okamžitě po složení zkoušky vedení Goethe-Zentra Pardubice.
 3. Další detaily upravují body 8.1 a 8.2 zkušebního řádu.

9. Konzultace ke zkouškám / kurzy přípravy na zkoušky

Zájemcům o zkoušky se doporučuje, aby se před přihlášením ke zkoušce zúčastnili konzultace ke zkouškám na Goethe-Zentrum Pardu bice nebo přípravného kurzu na zkoušky, které Goethe-Zentrum Pardubice Praha pravidelně nabízí.

Sdílejte tuto stránku