Knihovní řád

Německá knihovna, Goethe-Zentrum Pardubice

V souladu se Stanovami občanského sdružení s názvem „Goethe-Zentrum Pardubice“ schválenými Ministerstvem vnitra pod čj. VS/1 – 1/55 070/03 – R ze dne 22. 9. 2003 a podle §4, odst. 6 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád:

 1. Poslání a činnost knihovny
  Německá knihovna Goethe-Zentra Pardubice je knihovnou základní se specializovaným knihovním fondem ve smyslu § 3 a 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen „služby“) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.
 2. Veřejné knihovnické a informační služby
  1. Knihovna poskytuje čtenářům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:
   1. výpůjční služby
   2. informační služby, mezi nimi zvláště:
    • informace o katalozích, fondech a využívání knihovny,
    • informace z oblasti německy mluvících zemí
    • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
    • informace o mezinárodně uznávaných zkouškách a o úrovních znalostí jazyka
    • stanovených v Evropském jazykovém portfoliu
    • informace o možnostech stipendií Goethe-Institutu pro učitele němčiny
    • přístup k vnějším informačním zdrojům (internetovým databázím) souvisícím s činností knihovny, tj. zejména webové stránky Goethe-Institutu a dalších institucí zabývajících se výukou němčiny a materiály pro němčinu jako cizí jazyk (DaF)
  2. Služby uvedené v odst. 1 tohoto Knihovního řádu poskytuje knihovna bezplatně. Za registraci čtenářů účtuje knihovna poplatek.
   • Knihovna poskytuje tyto placené služby:
   • reprografické služby
   • individuální konzultace k mezinárodně uznávaným zkouškám
  3. Veškeré finanční částky (tj. manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené Ceníkem, který je přílohou tohoto Knihovního řádu.
 3. Registrace, základní práva a povinnosti čtenářů knihovny
  1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů; děti do 15 let se stanou čtenářem na základě písemného souhlasu rodiče.
  2. Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození a bydliště, číslo OP a kontaktní telefon či e-mail. Změnu těchto údajů je povinen čtenář knihovně neprodleně oznámit.
  3. Osobní údaje bude knihovna zpracovávat dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů na základě registrace na Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3 pod registračním číslem 00026480 ze dne 24. 4. 2006.
  4. Čtenáři jsou povinni řídit se Knihovní řádem a dodržovat pokyny knihovníka. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek.
  5. Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti ji nahradit dle platných předpisů.
  6. Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat knihovníkovi nebo obecnímu úřadu.
 4. Pokyny pro využívání výpočetní techniky
  1. Čtenář je povinen používat pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
  2. Čtenáři je zakázáno restartovat počítač, měnit nastavení, kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
  3. Kopírování získaných informací na jakákoli přenosná média není povoleno.
  4. Čtenářům není povolen přístup k internetovým aplikacím propagujícím násilí, rasovou či etnickou nesnášenlivost a pornografii.
  5. Čtenář je plně odpovědný za škody, které by knihovně vznikly jeho neodbornou manipulací s výpočetní technikou a programovým vybavením včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.
  6. Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě čtenáře a k jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům.
  7. Čtenář je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon.
 5. Podmínky půjčování
  1. O způsobu zapůjčení knihy, časopisu, případně jiného knihovního dokumentu (dále jen „publikace“) rozhoduje knihovník.
  2. Výpůjční lhůta je 4 týdny. Nežádá-li vypůjčenou publikaci jiný čtenář, může být tato lhůta knihovníkem nejvíce 3x prodloužena.
  3. Žádá-li čtenář publikaci, která je půjčena jinému čtenáři, může využít zámluvní službu. Jakmile bude publikace vrácena, uvědomí knihovna žadatele o možnosti vyzvednutí publikace.
  4. Čtenář nesmí vypůjčenou publikaci půjčovat jiným osobám a ručí za ně po celou dobu výpůjčky.
  5. Čtenář je povinen vrátit vypůjčenou publikaci v takovém stavu, v jakém ji převzal.
  6. Ve vlastním zájmu si musí čtenář publikaci prohlédnout při vypůjčování a případné poškození ihned ohlásit knihovníkovi, jinak odpovídá za každé poškození, které bude zjištěno při vrácení publikace.
  7. Při zapůjčení médií (audiokazety, videokazety, CD, DVD) účtuje knihovna vratnou zálohu.
 6. Poplatky za přestupky proti Knihovnímu řádu a náhrada škod
  1. Pokud čtenář nevrátí publikace ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna čtenáři poplatek z prodlení. Jestliže čtenář nevrátí ani po upomenutí vypůjčené publikace, budou vymáhány právní cestou a zároveň budou vymáhány náklady s tím spojené.
  2. Povinnost platit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách (z nichž poslední je doporučený dopis) následuje vymáhání právní cestou.
  3. Čtenář je povinen knihovně uhradit náklady na opravu jím poškozené publikace, případně uhradit škodu při zničení nebo ztrátě. O způsobu náhrady rozhoduje knihovník.
  4. Za manipulaci a vystavení náhradního čtenářského průkazu při ztrátě se účtuje manipulační poplatek.
  5. Za poškození, případně ztrátu publikací, rovněž i za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá čtenář podle obecně platných předpisů, zvláště dle § 442, odst. 2 občanského zákoníku.
 7. Závěrečná ustanovení
  1. Výjimky z Knihovního řádu povoluje knihovník.
  2. Nedílnou součástí Knihovního řádu jsou přílohy: Ceník placených služeb a poplatků německé knihovny Goethe-Zentra Pardubice a Směrnice o nakládání s osobními údaji čtenářů knihovny.
  3. Tento knihovní řád platí od 8. 6. 2006 na dobu neurčitou.

V Pardubicích dne: 8. 6. 2006

Sdílejte tuto stránku